Accessibility help

เมนูหลัก

คณะกรรมการมูลนิธิ

 
 

  

 


 

 

 

โสภณ สุภาพงษ์
ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว     

   " บ้านหรือครอบครัว ...

เป็นที่พักพิงและที่เรียนรู้สำคัญที่สุดของมนุษย์

เพราะที่บ้านเราใช้ความสัมพันธ์ด้วยหน้าที่

ตามธรรมชาติของมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน

ที่บ้าน ... เราเรียนรู้ว่า คนอ่อนแอ คนเจ็บป่วย

เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ คนแข็งแรงเป็นผู้เสียสละ

แม่เป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่มนุษย์

แม่ไม่เคยให้ใครที่มีอำนาจหรือเงินเป็นใหญ่ ลูกที่อ่อนแอเป็นใหญ่เสมอ

ขณะที่สังคมภายนอกในปัจจุบันหลงยึดการถือการใช้วิชาความรู้

ใช้อำนาจเงินเสรี เอาเปรียบคนอ่อนแอ ทำกำไรจากคนจน

หากินกับคนเจ็บป่วยซึ่งขัดต่อหน้าที่มนุษย์ และศาสนธรรมทั้งสิ้น

การเรียนรู้ การรักษาความเป็นบ้าน ความเป็นแม่จะช่วยป้องกันครอบครัวของตน

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้อื่น และช่วยกันทำโครงการสร้างสุขภาพสังคมใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ "

...............................................................


 

             

 

 

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
รองประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

          "การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

เป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมไทย

มูลนิธิฯ ตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักให้กับครอบครัว

ถึงการเลี้ยงดูลูกที่ถูกทาง การใช้ชีวิตคู่ให้เป็นสุข เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูก

การใช้เวลาของครอบครัวให้มีคุณค่า และพัฒนาการเรียนรู้ของลูก

มูลนิธิฯ จะร้อยรัดครอบครัวประสานให้เป็นพลัง ในการป้องกันสื่อและสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลทางลบต่อครอบครัว เรียกร้องและสนับสนุนให้มีการสร้างสื่อและสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว และที่สำคัญยิ่ง คือเชื่อมโยงบทบาทของครอบครัว

กับสถานศึกษาในการพัฒนาเยาวชน"

                                                           ..................................................

 

ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
กรรมการ
 
 
 
.....................................................

  

 
สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์
กรรมการ


................................................
 

 

 

จุฬา  สุดบรรทัด
กรรมการ

................................................................
 

 

  รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการ

....................................................


ธนากร คมกฤส  
กรรมการ

......................................................................

 

 

 

 

 

 

ดาราวรรณ  ธรรมารักษ์
กรรมการ

  "ครอบครัวที่มั่นคงผาสุก
เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาอย่างไม่มีสูตรสำเร็จ
เมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละหน่วยอ่อนพลัง
รู้สึกว่าจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควร
การช่วยเสริมพลังจากภายนอกครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ก็เป็นหนึ่งในการเสริมช่วยจากภายนอก
มีบทบาทช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อชี้แนะนำเสนอจากครอบครัว
ที่มองเห็นปัญหาที่จะมากระทบกระเทือนถึงสถาบันครอบครัว
ช่วยประสานเครือข่ายรวบรวมครอบครัวที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรม และหากกิจกรรมนั้นๆ
สามารถคงอยู่ด้วยดี ก็จะกลายเป็นการเสริมช่วยอีกแรงหนึ่งของสังคม"

......................................................................

 

ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์
กรรมการ

 

.....................................................................

 

 

 

 

 

 สัญชัย  เมฆฤทธิไกร
กรรมการและเหรัญญิก

          "ครอบครัวไทย พ่อ-แม่-ลูก,

ปู่-ย่า , ตา-ยาย, ลุง-ป้า, น้า-อา คือเครือญาติ

ความเชื่อมโยงจากครอบครัวย่อยสู่ครอบครัวใหญ่

สู่หลากหลายครอบครัว สู่ชุมชน สังคม

ด้วยห่วงโซ่ความสัมพันธ์อันอบอุ่น ละเอียดอ่อนแห่งชาติพันธุ์

คือวิถีแห่งความเป็นชนชาติไทย เครือข่ายครอบครัวไทย

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว หวังร่วมสืบสาน

สายใยสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง"

 

....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

วันชัย  บุญประชา
กรรมการและเลขานุการ