Accessibility help

เมนูหลัก

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

? ? ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประเภทองค์กร?หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปรัชญา แนวคิด ?
?เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวสู่สังคมที่มั่นคง?

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?9 ตุลาคม 2545

ความเป็นมา
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นส่วนราชการฐานะเทียบเท่ากรม ตั้งขึ้นตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 35 โดยโอนกิจการ อำนาจหน้าทื่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้างและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนาสตรีในกองพัฒนาสตรีและเด็ก ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บางส่วนของกองความมั่นคงแห่งสังคม กองนิคมสร้างตนเอง กองบริการชุมชน กองสงเคราะห์ชาวเขาและกองสัมมาอาชีวะสงเคระห์ของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงานและสวัสดิการสังคม

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
-?การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
-?เสริมสร้างและพัฒนามามาตรการกลไกในการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาคของหญิงชาย และความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
-?ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ สร้างความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
-?ส่งเสริมและประสานการดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีตามกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ
-?การพัฒนาศักยภาพสตรี
-?การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
-?การสร้าง/ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
-?การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านสตรีและสถาบันครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
-?สตรีและครอบครัว
-?ภาคีเครือข่ายองค์กรด้านสตรีและครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานที่ดำเนินการ
1.?ศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการเสนอนโยบาย กลไก และแนวทางการพัฒนาสถานภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการพัฒนาสถาบันครอบครัว
2.?สร้างเสริมความรู้ คยวามเข้าใจในการบูรณาการมิติหญิงชาย และมิติด้านครอบครัว เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการพัฒนาสถาบันครอบครัวแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปท. องค์กรสตรี องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3.?ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการพัฒนาสถาบันครอบครัวของประเทศไทย ตลอดจนรายงานผลต่อรัฐบาล
4.?เป็นศูนย์ประสานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาสถานภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการพัฒนาสถาบันครอบครัว

แหล่งทุน?
รัฐ (สำนักงบประมาณ)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.?การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองท้องถิ่น
2.?การจัดตั้ง/สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
3.?การรณรงค์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
4.?การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
5.?การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว
6.?การเสนอร่าง พรบ. ขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.....

การติดต่อ

? สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
?
? 0-2306-8600

? 0-2306-8782

Website: www.women-family.go.th

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร?
(1)?นางสาววรียา เอี่ยมวิบูลย์
ตำแหน่ง?นักพัฒนาสังคม 8 หัวหน้ากลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบครัว

?222 ซ.พหลโยธิน 35 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์?10900

?02-306-8773

?081-845-0725

??vareeya_e@m-society.go.th

(2) นางสมพร เปาปราโมทย์
ตำแหน่ง?นักวิชาการพัฒนาสังคม 8

?255 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400

?02-306-8774

?081-875-0712

pornsom_p@yahoo.co.th

คำสำคัญ
สตรี, ครอบครัว

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
1. ผลงานทางวิชาการ
?1.1 ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก
?1.2 หนังสือทางวิชาการ
? 1.2.1?รายงานสถานการณ์ครอบครัวปี 2548 มิติแห่งการเปลี่ยนแปลง
? 1.2.2 ?รายงานสถานการณ์ทางสังคม สถานการณ์ครอบครัว ปี 2547 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
? 1.2.3?เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย พ.ศ. 2547-2556
2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
?2.1 หนังสือ
? 2.1.1 ?หนังสืออยู่ด้วยกันวันอาทิตย์ ?คู่มือการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในครอบครัว?
? 2.1.2 ?หนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์
? 2.1.3 ?หนังสือคู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่
? 2.1.4 ?หนังสือสายใยรัก สายใยครอบครัว
?2.2?วารสาร?วารสารสตรีและครอบครัว
?
2.3 แผ่นพับ?
??2.3.1 ?ความรุนแรงในคอรบครัว ทำร้ายคุณและสังคม
??2.3.2?การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว
??2.3.3?วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
?2.4 วีซีดี??เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)?

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
9 ตุลาคม 2549

หน่วยงานด้านครอบครัวที่เป็นเครือข่าย/องค์กรในสังกัดขององค์กรนี้

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว


บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

สุจิตต์ ไตรพิทักษ์