Accessibility help

เมนูหลัก

สถาบันขวัญเมือง กระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับครอบครัว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร ??
สถาบันขวัญเมือง กระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับครอบครัว

ประเภทองค์กร?
สถาบันอยู่ภายใต้มูลนิธิสังคมวิวัฒน์

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?
ปี 2542

ปรัชญา แนวคิด??
?เราจะดูแลคนใกล้ชิดดุจดั่งอาคันตุกะ

ความเป็นมา
การที่เราจะมีเวลากลับมาดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดในความงอกงามเติบโตทางจิตวิญญาณ นอกจากแง่เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะวิกฤตของชีวิตมักแก้ได้ด้วยทางจิตวิญญาณ จึงควรสร้างความงอกงามเติบโตทางจิตวิญญาณล่วงหน้าก่อนมีปัญหา

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
?เสาะแสวงหาองค์ความรู้ที่จะดูแลจิตวิญญาณ
?เรียนรู้วิธีที่จะดูแลจิตวิญญาณ
?เสาะหาวิธีการดูแลพลังชีวิตของตัวเอง ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ และดูแลผู้อื่นให้สอดคล้องกับวาระโอกาสของเขา

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
?ทำงานผ่านองค์กรโรงพยาบาลชุมชนใน จ.เชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงเรียนเอกชนใน จ.เชียงราย ทำให้โยงใยไปถึงคนทุกกลุ่ม

งานที่ดำเนินการ
?ทำกระบวนการ ?เขียนโลกใบใหม่? ให้ย้อนถึงชีวิตวัยเด็ก เพื่อให้นึกถึงวัยที่ปราศจากพันธนาการของกฎเกณฑ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและออกแบบชีวิตใหม่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตด้านใน แม้ไม่แสดงออก แต่คนใกล้ชิดที่อยู่ด้วยกันตลอดก็จะรู้สึกว่าได้รับการเสริมการเติมตลอดเวลา
?จัดมหกรรมกระบวนกร ให้คนที่เข้ามาเรียนรู้กระบวนการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ ใช้องค์ความรู้จากทางพุทธศาสนาของท่านติช นัท ฮันห์ และดาไลลามะ เชื่อมโยงกับงานวิจัยเรื่องคลื่นสมองของคน และความรู้วิทยาศาสตร์ในกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองและคนอื่นๆ
?ทำโฮมสคูล เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงที่ไม่สร้างพันธนาการจากการเรียนรู้

แหล่งทุน
?รายได้จากการเป็นวิทยากรให้องค์กรต่างๆ และได้ทุนตั้งต้นจาก สสส. ประมาณ 6 แสนบาท

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เวลาที่ไปจัดกระบวนการให้สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานระดับบนหรือระดับล่าง ก็เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นพลังที่จะเปิดรับเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะกระบวนการทำให้คนเข้าไปค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง เมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ทำให้คนรอบข้างมีความสุข

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
?มนุษย์มีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้อยู่ภายใน กระบวนการของสถาบันได้ไปกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ให้ตื่น ทำให้คนได้มีโอกาสใคร่ครวญ ทบทวนตัวเอง จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลง

การติดต่อ

?เลขที่ ?194 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียงอำเภอ เมือง
?จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 51700

053-756566

tongthree12@yahoo.com

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549