Accessibility help

เมนูหลัก

สมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
สมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม

ประเภทองค์กร
องค์กรภาคประชาชน

ปรัชญา แนวคิด
เป็นผู้นำด้านอาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสดใส ประชาสัมพันธ์ฉับไว ประชาร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1.?เพื่อรวมพลังและบูรณาการทุกกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความปลอดภัยของอาหารทุกประเภท ให้สามารถร่วมดำเนินการ ทั้งภาคการผลิต การบริโภค การตลาด และองค์ความรู้อย่างเชื่อมโยง มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม
2.?เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการสร้างความตระหนักและองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
3.?เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารของังหวัด ให้มีความสด สะอาด อร่อย ราคาเป็นธรรมและ ?ปลอดภัย? ทั้งในสถานประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และครัวเรือน
4.?เพื่อส่งเสริมสุขภาพ่ของผู้บริโภคและผู้ผลิตให้ปลอดภัยจากอันตรายของยาฆ่าแมลงและสารเคมี
5.?เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการลด ละ เลิก ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงหรือแปรรูปอาหารชนิดแบบครบวงจร เป็นตัวอย่างในฐานะจังหวัดนำร่องเขตภาคกลางของประเทศไทย

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
20 ตุลาคม 2548

ความเป็นมา
คณะบุคคลมีอุดมการณ์สานฝันต้องการให้เมืองแม่กลองเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดสารเคมีทุกหนทุกแห่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีลูกหลาน ญาติพี่น้อง ชาวสมุทรสงคราม ผู้คนทั้งหลายที่มาเยือนจึงมีการจัดตั้งโครงการเยาวชนก้นครัวเกิดขึ้น

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
รณรงค์ ส่งเสริม ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และจุลินทรีย์อันตรายในอาหารทุกชนิด

ความเชี่ยวชาญ

ด้านอาหารปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
กลุ่มผู้ผลิตอาหารภาคการเกษตร การประมง การแปรรูป
กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย
กลุ่มผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ครัวเรือน
งานที่ดำเนินการ
โครงการเยาวชนก้นครัว, ครอบครัวอบอุ่น

แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การติดต่อ

?158 หมู่ที่ 1 ถ.พระราม 2
ตำบลบางแก้ว อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

? 034-712020

034-712020

Aroonsmatcha@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) นาย?อรุณ?เกิดสวัสดิ์
ตำแหน่ง?ประธานสมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม
?158 หมู่ที่ 1 ถ.พระราม 2
ตำบลบางแก้ว อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

? 034-712020

08-1942-8040

?034-712020

?Aroonsmatcha@yahoo.com
?
(2)นาย วิศิษฐ์ จิตต์สมุทร
ตำแหน่ง กรรมการสมัชชาฯ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6)
?158 หมู่ที่ 1 ถ.พระราม 2
ตำบลบางแก้ว อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

? 034-712020

?08-1942-8040

?034-712020

?วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
1 พฤศจิกายน 2549