Accessibility help

เมนูหลัก

ขอเชิญร่วมฟังวิสัยทัศน์และนโยบาย 4 ผู้สมัครผู้ว่ากทม.

ขอเชิญร่วมฟังวิสัยทัศน์และนโยบาย 4 ผู้สมัครผู้ว่ากทม.

เครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ

และครอบครัว

ขอเชิญร่วมฟังวิสัยทัศน์และนโยบาย

ด้านเด็ก เยาวชน  คนพิการ และครอบครัว

จาก 4 ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 10.30 12.30 น.

ณ  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

 

.............................................................................................................................................................

กำหนดการโดยสังเขป

( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

 

10.30-10.45 น.   ผู้ดำเนินรายการและตัวแทนเครือข่าย ( พญ.พรรณพิมล  หล่อตระกูล )

- เชิญผู้สมัครทั้ง 4 ท่านขึ้นพร้อมกันบนเวที

- กล่าวต้อนรับ และ แจ้งวัตถุประสงค์

-  ชี้แจงกติกา-กระบวนการของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

- นำเสนอประเด็นปัญหาเด็ก เยาวชน คนพิการและครอบครัวในกรุงเทพมหานคร  

 

10.45-11.20 น.   ผู้สมัครทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- ม.ร.ว. สุขุมพันธ์  บริพัตร

- ม.ล. ณัฏฐกรณ์  เทวกุล

- นายยุรนันท์  ภมรมนตรี

- นายแก้วสรร  อติโพธิ

- จับสลากหาลำดับการนำเสนอ

- ผู้สมัครแต่ละท่านนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายฯ ตามลำดับที่จับสลากได้ โดยใช้เวลาท่านละ 10 นาทีเท่ากันในรอบแรก 

 

11.20-11.25 น.   ผู้ดำเนินรายการรวบรวมคำถามจากสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานที่เขียนคำถามส่งให้ทีมงาน และอ่านให้ผู้สมัครทั้งหมดรับทราบโดยไม่เจาะจงบุคคล
 
11.25 -12.05 น.  ผู้สมัคร ตอบข้อซักถามของที่ประชุมรวม (ตามลำดับย้อนหลังของการจับสลากใช้เวลา อีกท่านละ 10 นาทีเท่ากัน)
 
12.05- 12.15       ผู้ดำเนินรายการสรุปสาระหลักของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยยึดถือว่าเป็น "พันธะสัญญา" ที่ผู้สมัครฯ แต่ละท่าน ได้ให้ไว้แก่ประชาคม กทม. ด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ และครอบครัว  ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลงานของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
 

12.15-1230 น.   ผู้สมัครฯ กล่าวส่งท้ายท่านละ 3 นาที และผู้ดำเนินรายการกล่าวปิดงาน

12.30 น. เป็นต้นไป     เปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละท่านโดยอิสระ