Accessibility help

เมนูหลัก

บุคลากร

รู้จักเรา
บ้านหรือครอบครัว ... เป็นที่พักพิงและที่เรียนรู้สำคัญที่สุดของมนุษย์
เพราะที่บ้านเราใช้ความสัมพันธ์ด้วยหน้าที่
ตามธรรมชาติของมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน

ที่บ้าน ... เราเรียนรู้ว่า คนอ่อนแอ คนเจ็บป่วย
เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ คนแข็งแรงเป็นผู้เสียสละ
แม่เป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่มนุษย์
แม่ไม่เคยให้ใครที่มีอำนาจหรือเงินเป็นใหญ่ ลูกที่อ่อนแอเป็นใหญ่เสมอ

ขณะที่สังคมภายนอกในปัจจุบันหลงยึดการถือการใช้วิชาความรู้
ใช้อำนาจเงินเสรี เอาเปรียบคนอ่อนแอ ทำกำไรจากคนจน
หากินกับคนเจ็บป่วยซึ่งขัดต่อหน้าที่มนุษย์ และศาสนธรรมทั้งสิ้น
การเรียนรู้ การรักษาความเป็นบ้าน ความเป็น แม่จะช่วยป้องกันครอบครัวของตน
ช่วยเหลือครอบครัวของผู้อื่น และช่วยกันทำโครงการสร้างสุขภาพสังคมใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

โสภณ สุภาพงษ์
ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
...............................................................


การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
เป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมไทย
มูลนิธิฯ ตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักให้กับครอบครัว
ถึงการเลี้ยงดูลูกที่ถูกทาง การใช้ชีวิตคู่ให้เป็นสุข เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูก
การใช้เวลาของครอบครัวให้มีคุณค่า และพัฒนาการเรียนรู้ของลูก
มูลนิธิฯ จะร้อยรัดครอบครัวประสานให้เป็นพลัง ในการป้องกันสื่อและสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลทางลบต่อครอบครัว เรียกร้องและสนับสนุนให้มีการสร้างสื่อและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว และที่สำคัญยิ่ง คือเชื่อมโยงบทบาทของครอบครัว
กับสถานศึกษาในการพัฒนาเยาวชน

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
รองประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

...............................................................


จากจุดเริ่มต้นที่การถักทอสานฝันของพ่อแม่หลายต่อหลายคน
ในการสัมนาเพื่อร่วมปฏิรูปการศึกษาที่ "รักลูก" จัดขึ้น
บรรดาผู้อยากเห็นทั้งลูกของตนและเด็กไทยทั้งหลาย
มีโอกาสพัฒนาในระบบการศึกษาที่ดี ได้เกาะกลุ่มก่อรูปขึ้น
เป็นมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในวันนี้ เป็นองค์กรเล็กๆ
ที่พยายามเชื่อมโยงกันสร้างโอกาสแก่กัน
เพื่อให้พ่อแม่ทั้งหลาย ร่วมความคิด ร่วมสร้างสรรค์
ด้วยความเชื่อมั่นว่า ในบรรดาสถาบันทั้งหลายในสังคมนั้น
สถาบันครอบครัว คือ รากฐานของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ทุกคน

นางสุภาวดี หาญเมธี
กรรมการเลขานุการ

...............................................................


"หมออยากเห็นครอบครัวคนไทย
มีความเป็นอยู่เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความสุขสมบูรณ์ตามฐานะของตน
ต่างรู้บทบาทและทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสม
ผู้ใหญ่ให้ความรัก ความเมตตาที่ถูกต้องต่อเด็ก
เด็กมีความเคารพนับถือผู้ใหญ่ ต่างฝ่ายต่างมีน้ำใจไมตรีช่วยเหลือกัน
และอยู่กันให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด"

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ
กรรมการ

...............................................................


ครอบครัว คือ พลังสำคัญที่สุดที่จะส่งเสริม เกื้อกูล ผลักดันเด็ก
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา
รวมทั้งความมุ่งมั่นสู่การเป็นคนดี มีจริยธรรม และประสบความสำเร็จทั้งการศึกษา
และการประกอบอาชีพ ดังนั้นเราจึงควรรวมพลังครอบครัวเพื่อปกป้อง พิทักษ์
และให้สิ่งที่ดีงามแก่เด็กไทย โดยการทำงานเป็นเครือข่าย
และหวังในการเข้ามามีส่วนร่วมกันระดมความคิดเพื่อเด็กของเรา

ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา
กรรมการ

...............................................................


ด้วยการตระหนักรู้ว่ามูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
เป็นมูลนิธิเล็กๆ และจัดตั้งขึ้นใหม่ ผมจึงมิได้คาดหวังว่ามูลนิธิฯ
จะทำงานแบบเดิมที่มูลนิธิส่วนมากกระทำกัน
นั่นคือ การพยายามดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองทั้งหมด
ทั้งๆ ที่มีกำลังน้อย ผมคิดว่ามูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ควรมีวิธีการ
ทำงานแบบที่ต่างออกไป นั่นคือ การไม่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองมากนัก
แต่หาหนทางสร้าง สนับสนุน และผลักดันให้เครือข่ายดำเนินกิจกรรมต่างๆ
จนเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของมูลนิธิฯ นั่นคือ การสร้างระบบ
ครอบครัวไทยให้เข้มแข็งและมีความสุข

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
กรรมการ

...............................................................

 


ครอบครัวที่มั่นคงผาสุก เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาอย่างไม่มีสูตรสำเร็จ
เมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละหน่วยอ่อนพลัง
รู้สึกว่าจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควร
การช่วยเสริมพลังจากภายนอกครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ก็เป็นหนึ่งในการเสริมช่วยจากภายนอก
มีบทบาทช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อชี้แนะนำเสนอจากครอบครัว
ที่มองเห็นปัญหาที่จะมากระทบกระเทือนถึงสถาบันครอบครัว
ช่วยประสานเครือข่ายรวบรวมครอบครัวที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรม และหากกิจกรรมนั้นๆ
สามารถคงอยู่ด้วยดี ก็จะกลายเป็นการเสริมช่วยอีกแรงหนึ่งของสังคม

อาจารย์ดาราวรรณ ธรรมารักษ์
กรรมการ

...............................................................


ครอบครัวไทย พ่อ-แม่-ลูก,
ปู่-ย่า , ตา-ยาย, ลุง-ป้า, น้า-อา คือเครือญาติ
ความเชื่อมโยงจากครอบครัวย่อยสู่ครอบครัวใหญ่
สู่หลากหลายครอบครัว สู่ชุมชน สังคม
ด้วยห่วงโซ่ความสัมพันธ์อันอบอุ่น ละเอียดอ่อนแห่งชาติพันธุ์
คือวิถีแห่งความเป็นชนชาติไทย เครือข่ายครอบครัวไทย
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว หวังร่วมสืบสาน
สายใยสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง

สัญชัย เมฆไกรฤทธิ
กรรมการเหรัญญิก

...............................................................


คนที่ไม่รักลูก ไม่รักครอบครัว
ขออย่าได้มาเอ่ยอ้างเลยว่าเป็นผู้รักชาติ
รักประชาชน รักมวลมนุษย์ชาติ และเราทุกคนก็ต่างรู้กันดีว่า
ไม่มีใครหรอกที่จะซ่อนตัวเองอยู่แต่ในบ้านได้ไปจนตลอดชีวิต

ยุทธชัย เฉลิมชัย
กรรมการ

...............................................................


อยากเห็นมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สร้างความเข้มแข็งทางความคิดแก่พ่อแม่ เพื่อสามารถคิด
วิเคราะห์รับมือกับการเปลี่ยนแปลง จนถึงขั้นสังเคราะห์เพื่อนำข้อดี
มาปรับใช้กับชีวิตให้เกิดสมดุล การเลี้ยงลูกในทางสร้างสรรค์
และยืนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งทางความคิด จิตใจ
และจิตวิญญาณ ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นที่สังคม
ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่พ่อแม่ อย่างเข้มแข็งจริงจัง…
บนพื้นฐานการทำงานอย่างสุขใจของคนทำงานด้วยค่ะ

คุณจินตนา คุมพ์ประพันธ์
กรรมการ

...............................................................

 


"มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ในท่ามกลางปัญหาครอบครัว"

ครอบครัวไทยโดยทั่วไปกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่าง
คนในครอบครัวเอาแต่ทะเลาะกัน ไม่ใช้เหตุผลเข้าแก้ไข
แต่ใช้อารมณ์มาตัดสินเรื่องในครอบครัวเป็นข้ออ้างที่คนอื่นไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
อยากให้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวได้เข้ามีส่วนที่จะทำให้คนในครอบครัว
มีความรักทะนุถนอม และเอื้ออาทรต่อกันให้มากๆ พ่อแม่ก็อย่าดุด่าหรือลงโทษ
ลูกหลานรุนแรงเกินไปผัวอย่ากินเหล้าจนเมาแล้วทุบตีเมียอีกเลย
ลูกก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียน เลิกมั่วสุมยาเสพติด ไม่ส่ำส่อนทางเพศ

ครอบครัวที่กำลังแตกร้าว คนในครอบครัวมีชีวิตอยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน
ควรได้รับความเอาใจใส่เหลียวแลจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ด้วยการเป็นสถาบันคอยเชื่อมประสานและกระตุ้นภาครัฐ
ภาคเอกชนให้ลงมาแก้ไขอย่างจริงจัง ครอบครัวที่มีความพร้อมทุกด้าน
มีความอบอุ่นควรจะประคับประคองครอบครัวที่ยากไร้และลำบาก
ช่วยกันด้วยใจคนละไม้คนละมือเช่นนี้ สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่

คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่)
กรรมการ

...............................................................


"ครอบครัวเครือข่าย" กับทัศนคติเรื่องครอบครัว

ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันได้ ใครง้อใครก่อนก็ได้

ต้องดูแลกัน และรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน

คุณสุกัญญา ภูษณะมงคล "ครอบครัวแสนสนุก"

เข้าใจซึ่งกันและกัน พูดกัน หารือ

สื่อสารกันภายในครอบครัวได้อย่างเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆ

คุณรุ่งโรจน์ จตุรภุชพรพงศ์ "ครอบครัว วี.ไอ.พี.เบ๊บ"

ช่วยเหลือกัน แก้ปัญหาและพัฒนาจิตใจ ให้อยู่ในความพอเพียง

(เช่น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่) แค่นี้

คิดว่าครอบครัวในสังคมไทยจะเป็นสุข

ครอบครัว 5 วัย

มีความเอื้ออาทรต่อกัน…รู้ทันปัญหาของสังคมที่ซับซ้อนขึ้น…

มีการพัฒนาทั้งกายและจิต โดยมีสังคมคอยเกื้อหนุน…

มีค่านิยมที่ไม่เน้นวัตถุ หรือรูปแบบภายนอก…เสียสละเพื่อส่วนรวม…

ครอบครัว "วีระสุขสวัสดิ์"

..............................................................................................................................

รู้จักเรา "มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว"

เรา…ทำอะไร…ที่ไหน…และอย่างไร…

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน

และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้น

ทั้งในบุคคล ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง

และรวมกลุ่มครอบครัวต่างๆเข้าเป็นเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกัน

และเรียกร้องต่อรองทวงสิทธิ์อันพึงมีของครอบครัว

งานของเรา…มีอะไร…และเพื่อใคร…

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542

เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ต้องการร่วมกันปฏิรูปการศึกษา

และพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นมูลนิธิฯที่มีเป้าหมายกว้างขวางขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง


กิจกรรมของเรา


1. ศูนย์การเรียนรู้ของครอบครัว

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ร่วมกันภายในครอบครัว

และเพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

โดยผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

"กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว"

จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

และเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยดึงเด็กให้ห่างจากทีวีและเกมส์คอมพิวเตอร์

ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของครอบครัวส่วนใหญ่ กิจกรรมที่จัดอบรม

เช่น การทำอาหารมังสวิรัติ, การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้,

การทำผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษใช้ในบ้าน เป็นต้น

คู่มือครอบครัว "การเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว"

จัดทำคู่มือแนะนำกิจกรรมภายในครอบครัวที่เด็ก ผู้ปกครอง

และทุกคนในบ้านสามารถทำร่วมกันได้ โดยเน้นการสื่อสารทางบวก ระหว่าง

การทำกิจกรรมเพื่อให้ครอบครัวเกิดทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว, การประดิษฐ์ของเล่น, การทำผลิตภัณฑ์ สบู่

ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น

"ห้องสมุดครอบครัว"

จัดหาและรวบรวมหนังสือดี มีประโยชน์ต่อครอบครัว

จัดเป็นห้องสมุดสำหรับครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกัน

และสามารถยืมหนังสือเหล่านี้ไปศึกษาร่วมกันภายในครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง

"ค่ายครอบครัว"

เน้นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

และเครือข่ายครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว

ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน (Self help group)

2. สร้างเครือข่ายครอบครัวในกลุ่มต่างๆ

เครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single parent )

จัดกิจกรรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาการดูแลบุตร

และผู้ปกครองหลังการหย่าร้าง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ

ในช่วงภาวะวิกฤติให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

และสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มครอบครัวช่วยเหลือกันและกัน (Self help group)

ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

เครือข่ายครอบครัวแนวพุทธ

เป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวที่สนใจในการฝึกฝนตนเอง

และบุคคลในครอบครัว ถึงเรื่องสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบสุข และเรื่องสติเพื่อให้เกิด

การปล่อยวาง อันจะเป็นการเริ่มต้นของการสร้างรากฐานแห่งความรักและความสุขในครอบครัว


เครือข่ายครอบครัวในที่ทำงาน

เพื่อให้พ่อแม่ และผู้ปกครองในสถานประกอบกิจการ

ได้พัฒนาความรู้ และทักษะในการดูแลเลี้ยงดูบุตรและจัดการปัญหาภายในครอบครัว

ได้อย่างเหมาะสม สามารถรวมกลุ่มครอบครัวในที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือกันและกัน

(Self help group) ได้


เครือข่ายครอบครัวร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กร่วมกัน

โดยเฉพาะการเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับเด็ก

และครูผู้สอนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เก่ง และมีความสุข

3. ครอบครัวรวมพลัง

" Family poll "

สำรวจความคิดเห็นของครอบครัวทั่วไปในประเด็นต่างๆ

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว เช่น

เราจะสร้างสื่อโทรทัศน์ให้สร้างสรรค์เพื่อเด็กไทยได้อย่างไร,

อิทธิพลของสื่อส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กอย่างไร เป็นต้น โดยจะทำการสำรวจอย่างต่อเนื่อง

และนำผลการสำรวจเสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกส่วนของสังคม

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

จัดเสวนา "ครอบครัวรวมพลัง"

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ(Family poll) จัดเสวนาเปิดประเด็น

เพื่อให้นักวิชาการ คนทำงานด้านเด็กและครอบครัว สื่อมวลชน

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ และสรุปความคิดเห็น

และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ครอบครัวร่วมกัน


4. สำนักข่าวครอบครัว

นำเสนอข่าวที่ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันครอบครัว

ทั้งที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการดูแลเด็ก

ข่าวที่เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

ข่าวส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว

ข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมของกลุ่มครอบครัวต่างๆ

และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ข่าวตัวอย่างครอบครัวที่มีกิจกรรมดีๆภายในครอบครัว

ข่าวงานวิจัยดีที่มีประโยชน์ต่อครอบครัว

ข่าวทั้งหลายเหล่านี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้ครอบครัวได้รับความรู้ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาครอบครัวตนเอง

ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งรายการวิทยุ (รวมถึงวิทยุชุมชนด้วย) เว็บไซต์

เสียงตามสายในที่ทำงาน ชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ และบทความ ข่าว ต่างๆ

ร่วมสนับสนุนงานของเรา

คำว่า "ครอบครัว" มี ความหมายมาก สำหรับการก่อร่างสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็น

คนเก่ง คนดี ในสังคม แต่คำว่า "ครอบครัว" สำหรับเด็กๆ อีกหลายๆ คน

กับทำให้เขาต้องเติบโตเป็นมนุษย์ที่สร้างปัญหามากมายในสังคม

เราจะช่วยกัน เสริมสร้างครอบครัวไทยเราให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ เพิ่มมากขึ้นในสังคม

ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการทำงานของมูลนิธิฯได้ โดย

เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซ่อน เลขที่บัญชี 039-2-43024-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 194-0-56301-6