Accessibility help

เมนูหลัก

การศึกษาทางเลือก

  • จากพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งไม่มั่นใจในระบบการศึกษา จึงเบนหัวเรือมาเลือกโรงเรียนทางเลือก ที่มีแนวการเรียนการสอนแปลกและแหวกแนวไปจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นท่องจำเนื้อหาตามตำรา จนวันนี้สามารถพูดได้ว่าโรงเรียนทางเลือกได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีโรงเรียนแนวนี้ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด คำถามที่ค้างคาใจ ทำไมโรงเรียนทางเลือกจึงได้รับการตอบรับจากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว
  • การศึกษาที่จัดโดยครอบครัว หรือการสอนหนังสือให้เด็กที่บ้าน ในประเทศไทยมีมานานกว่า 20 ปี โดยในปี 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 12 ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว หรือ "โฮมสคูล" โดยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเหมือนเด็กในโรงเรียนทั่วไป
  • Home School โฮมสคูล ที่คุณยายขอเรียกว่า “อะ-มีวิทยา” (อะบี+ อุมมี วิทยา) เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “บ้านเรียนอิสลาม”) จึงน่าจะเป็นคำตอบของการอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษาแบบอิสลาม มีวิสัยทัศน์คือสร้างเยาวชนมุสลิมคุณภาพ และมีรูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการอิสลาม
  • ผู้ให้กำเนิดแนวคิด นี โอฮิวแมนนิสต์ หรือนวมนุษยธรรม คือ พี.อาร์ ซาการ์ ชาวอินเดีย มีแนวคิดแบบขยายจิตใจ ให้มีความรัก และเอาใจใส่ ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล รวมทั้งใช้ชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
  • นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน โดยสภาพความเป็นจริงการจัดการโดยครอบครัว ได้มีการดำเนินงานมาบ้างแล้วก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ แม้จะมีจำนวนไม่มาก เท่าที่มีข้อมูลประมาณ 2-3 ครอบครัว
  • Home School(การศึกษาโดยครอบครัว) หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้