Accessibility help

เมนูหลัก

กฏหมายครอบครัวขั้นพื้นฐาน

  • ระเบียบกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพและวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท ดังนี้
  • ถ้าบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน กำหมายถือว่าเป้นสามรภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีบุตรในระหว่างที่ได้จดทะเบียนสมรสนี้ ก็ถือว่าบุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ ทั้งบิดาและมารดา แต่ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรที่เกิดขึ้นมาถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ที่เป็นมารดาเท่านั้น
  • (๑)สามีหรือภริยา อุปการะเลี้ยงดู หรือ ยกย่อง ผู้อื่น ฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้ หรือ มีชู้ หรือ ร่วมประเวณีกับ ผู้อื่น เป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้ (๒)สามีหรือภริยา ประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้น จะเป็น ความผิดอาญา หรือไม่ ถ้า เป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่ง
  • การจดทะเบียนสมรส นอกจากกฎหมายจะถือว่า ชายหญิงคู่นั้น ได้เป็นสามีภริยากันตามกฎหมายแล้ว ยังมีผลที่ตามมาอีกหลายประการ เช่น (๑) เป็นหลักประกันความมั่นคงได้ว่า ถ้าได้มีการจดทะเบียนแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายจะไปจดทะเบียนสมรสอีกไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืนไปทำการจดทะเบียนเข้า ผลคือ การจดทะเบียนสมรส ครั้งนี้ กฎหมายถือว่าเป็นโมฆะ (ใช้ไม่ได้)
  • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ ต้องทำบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 บริบูรณ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
  • เมื่อมีการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วการสมรสนั้น จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุต่าง ๆ ดังนี้ ๑. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ๒. เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนเพราะการสมรสนั้นตกเป็นโมฆียะ