เงินคนพิการมีช่องทางลงทะเบียนออนไลน์หรือติดต่อด้วยตนเองหน่วยงานคนพิการ

รายละเอียดเงินคนพิการล่าสุดได้เท่าไหร่ 2567/202

สำหรับผู้ที่มีความพิการต้องบอกเลยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติโดยทั่วไปโดยได้มีกองทุนคนพิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งเงินสงเคราะห์คนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการซึ่งผู้พิการอาจจะสอบถามกันว่าเงินคนพิการได้เท่าไหร่และเงินคนพิการเข้าวันไหนไปเช็คเงินคนพิการล่าสุดกัน สำหรับเงินผู้พิการที่ผ่านมาผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพรายละ 500 บาท ต่อเดือนตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาและเบี้ยคนพิการล่าสุดในปี 2557 ได้ปรับเพิ่มให้เป็นรายละ 800 บาท โดยเงินคนพิการนี้จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้เงินช่วยเหลือคนพิการล่าสุดปี 2567 ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงเงินคนพิการช่วยเหลือครั้งใหม่โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชาเป็นประธานในการประชุมโดยปรับเบี้ยพิการจากรายละ 800 บาทเป็นรายละ 1,000 บาท และผู้ช่วยคนพิการเดิมได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาทจะปรับเป็นชั่วโมงละ 100 บาท โดยจะนำข้อเสนอนี้เข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในลำดับต่อไปนั่นเอง สำหรับเงินคนพิการเดือนนี้จะได้รับในวันที่ 10 เมษายน 2567 จำนวน 800 บาทเช่นเดิมไปจนกว่าจะมีการแจ้งการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นทางการนั่นเอง

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินคนพิการ 2567/2024

สำหรับผู้พิการที่มีความต้องการรับการช่วยเหลือเงินคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติรับเบี้ยคนพิการและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการมีดังนี้

  1. เป็นผู้พิการที่มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
  3. เป็นผู้พิการที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
  4. เป็นผู้พิการที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินคนพิการส่วนใหญ่จากภาครัฐ
  5. เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามระเบียบอื่นโดยไม่เป็นการตัดสิทธิคนพิการที่จะได้รับสิทธิเงินคนพิการตามระเบียบนี้

ช่องทางลงทะเบียนเพื่อรับเงินคนพิการ 2567/2024

สำหรับผู้พิการที่ต้องการรับเงินคนพิการจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่และหากเช็คแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการได้ ทั้งนี้เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อยื่นลงทะเบียนรับเงินคนพิการมีบัตรประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ ทะเบียนบ้านโดยใช้ฉบับจริงทั้งหมดและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงพร้อมสำเนาแล้วนำไปยื่นเพื่อขอรับเงินคนพิการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเช็คและตรวจสอบการลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 0-2354-3388 ต่อ 311 หรือ 313